دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 47 تهران

برچسب: سنوات

تخلفات و تنبیهات احکام انضباطی

به منظور استناد دقیق تر از تنبیهات مواد مختلف آئین نامه احکام انضباطی به تفکیک به صورت زیر می باشد. تخلفات وتنبیهات دانشجویی بر اساس دسته بندی و بخش بندی وزارت علوم معرفی می گرددو تنبیهات آن بر اساس همین بخش بندی ها . بر اساس میزان تخلف مشخص می گردد. تنبیهات با حکم شورای انضباطی دانشگاه یا شورای مرکزی…