دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 47 تهران

بلاگ مطلب

۱۰ فیلتر در قالب ۷ استایل با عرض های متفاوت جهت نمایش مطالب، از قابلیت های این ابزارک کاربردی است.

۱- عرض ۱/۲ با یک ستون مطلب و تصویر بزرگ

تخلفات و تنبیهات احکام انضباطی

به منظور استناد دقیق تر از تنبیهات مواد مختلف آئین نامه احکام انضباطی به تفکیک به صورت زیر می باشد. تخلفات وتنبیهات دانشجویی بر اساس دسته بندی و بخش بندی وزارت علوم معرفی می گرددو تنبیهات آن بر اساس همین بخش بندی ها . بر…

برگزاری جشن هنر در واحد ۴۷

برگزاری جشن هنر در واحد ۴۷ برگزاری روز جشن هنر با حضور مدیران محترم گروه سرکار خانم ها نورایی ،صالحی،انصاری، دکتر ویسی نژاد، دکتر افشار نادری ،دکترپورمهابادیان و حضور ارزشمند جناب دکتر آشنا ( رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت ارشاد )، سرکار خانم…

۲- عرض ۱/۲ با یک ستون مطلب

۳- عرض ۱/۲ با ۲ ستون مطلب

تخلفات و تنبیهات احکام انضباطی

به منظور استناد دقیق تر از تنبیهات مواد مختلف آئین نامه احکام انضباطی به تفکیک به صورت زیر می باشد. تخلفات وتنبیهات دانشجویی بر اساس دسته بندی و بخش بندی وزارت علوم معرفی می گرددو تنبیهات آن بر اساس همین بخش بندی ها . بر اساس میزان تخلف مشخص می گردد. تنبیهات با حکم شورای انضباطی دانشگاه یا شورای مرکزی…

برگزاری جشن هنر در واحد ۴۷

برگزاری جشن هنر در واحد ۴۷ برگزاری روز جشن هنر با حضور مدیران محترم گروه سرکار خانم ها نورایی ،صالحی،انصاری، دکتر ویسی نژاد، دکتر افشار نادری ،دکترپورمهابادیان و حضور ارزشمند جناب دکتر آشنا ( رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت ارشاد )، سرکار خانم دکتر محمدی ( معاون آموزشی) و جناب دکتر عباسی ( معاون فرهنگی و پژوهشی) و…

برگزاری جشن هنر در واحد ۴۷

برگزاری جشن هنر در واحد ۴۷ برگزاری روز جشن هنر با حضور مدیران محترم گروه سرکار خانم ها نورایی ،صالحی،انصاری، دکتر ویسی نژاد، دکتر افشار نادری ،دکترپورمهابادیان و حضور ارزشمند جناب دکتر آشنا ( رییس…

۶- عرض کامل با ۳ ستون مطلب

برگزاری جشن هنر در واحد ۴۷

برگزاری جشن هنر در واحد ۴۷ برگزاری روز جشن هنر با حضور مدیران محترم گروه سرکار خانم ها نورایی ،صالحی،انصاری، دکتر ویسی نژاد، دکتر افشار نادری ،دکترپورمهابادیان و حضور ارزشمند جناب دکتر آشنا ( رییس…

۷- عرض کامل با ۲ ستون مطلب

برگزاری جشن هنر در واحد ۴۷

برگزاری جشن هنر در واحد ۴۷ برگزاری روز جشن هنر با حضور مدیران محترم گروه سرکار خانم ها نورایی ،صالحی،انصاری، دکتر ویسی نژاد، دکتر افشار نادری ،دکترپورمهابادیان و حضور ارزشمند جناب دکتر آشنا ( رییس…