۴۰۰۳(کاردانی امور فرهنگی ۹۹۱) ۴۰۰۳(کاردانی معماری داخلی ۴۰۰۲) ۴۰۰۳(کاردانی معماری داخلی ۹۹۱) ۴۰۰۳(کاردانی مدیریت کسب وکار ۹۹۱) ۴۰۰۳(کاردانی گرافیک ۹۹۱) ۴۰۰۳(کاردانی فرش دستباف۹۹۱) ۴۰۰۳(کاردانی عکاسی ۹۹۱) ۴۰۰۳(کاردانی روابط عمومی ۹۹۱) ۴۰۰۳(کاردانی امورفرهنگی ۴۰۰۲) ۴۰۰۳(کارشناسی معماری-طراحی محیط داخلی ۹۹۱) ۴۰۰۳(کارشناسی گرافیک پوستر و نشانه ۹۹۱) ۴۰۰۳(کارشناسی فرش طراحی ۹۹۱)

لیست دروس ارائه شده برای نیمسال تابستان ١۴٠٠-١۴٠١ به تفکیک رشته

ورودی ٩٩١ کاردانی گرافیک ورودی ۹۹۱ کاردانی عکاسی ورودی ۹۹۱ کاردانی کسب و کار ورودی ۹۹۱ کاردانی امورفرهنگی ورودی ۹۹۱ کاردانی روابط عمومی ورودی ۹۹۱ کاردانی فرش دستباف ورودی ۹۹۱ کاردانی معماری داخلی ورودی ۹۹۱ کارشناسی نقاشی ورودی ۹۹۱ کارشناسی گرافیک ورودی ۹۹۱ کارشناسی امور فرهنگی ورودی ۹۹۱ کارشناسی طراحی فرش ورودی ۹۹۱ کارشناسی تجاری...

لیست دروس ارائه شده برای نیمسال دوم ١۴٠٠-١۴٠١ به تفکیک رشته

ورودی ٩٨١ کاردانی فرش دستباف ورودی ٩٨١ کارشناسی عکاسی تبلیغات ورودی ٩٨١ ورودی ٩٨٢ کاردانی گرافیک ورودی ۹۸۲ کاردانی امورفرهنگی ورودی ۹۸۲ کاردانی کسب و کار ورودی ۹۸۲ کاردانی معماری داخلی ورودی ۹۸۲ کارشناسی گرافیک ورودی ۹۸۲ کارشناسی عکاسی تبلیغات ورودی ۹۸۲ کارشناسی مدیریت تبلیغات تجاری ورودی ۹۸۲ کارشناسی مدیریت تجاری سازی ورودی ۹۸۲ کارشناسی...

لیست دروس ارائه شده برای نیمسال اول ١۴٠٠-١۴٠١ به تفکیک رشته

به اطلاع کلیه مدرسانی که در نیمسال جاری درس آزمون متمرکز دارند میرساند؛ بازه ثبت ۶ نمره توسط مدرس در سامانه هم آوا از تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰ لغایت ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰ میباشد. خواهشمند است در بازه تعیین شده اقدام به ثبت نمره سهم مدرس در سامانه هم آوا نمایید. بازه تعیین شده...

اطلاعیه بازه ثبت ۶ نمره ارزیابی سهم مدرس دروس “آزمون متمرکز”

به اطلاع می رساند؛ دانشجویان ورودی ۹۸۱ به قبل، جهت اخذ سنوات تحصیلی (مجوز انتخاب واحد نیمسال بهمن ماه) تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ به واحد آموزش مراجعه فرمایند.  توجه: عدم مراجعه دانشجویان مذکور به منزله مرخصی تحصیلی یا انصراف از تحصیل محسوب می گردد.

اطلاعیه اخذ سنوات تحصیلی برای ثبت نام ترم جدید