ورودی ٩٨١ کاردانی فرش دستباف ورودی ٩٨١ کارشناسی عکاسی تبلیغات ورودی ٩٨١ ورودی ٩٨٢ کاردانی گرافیک ورودی ۹۸۲ کاردانی امورفرهنگی ورودی ۹۸۲ کاردانی کسب و کار ورودی ۹۸۲ کاردانی معماری داخلی ورودی ۹۸۲ کارشناسی گرافیک ورودی ۹۸۲ کارشناسی عکاسی تبلیغات ورودی ۹۸۲ کارشناسی مدیریت تبلیغات تجاری ورودی ۹۸۲ کارشناسی مدیریت تجاری سازی ورودی ۹۸۲ کارشناسی...

لیست دروس ارائه شده برای نیمسال اول ١۴٠٠-١۴٠١ به تفکیک رشته

ورودی ۹۹۱ کاردانی گرافیک ورودی ۹۹۱ کاردانی عکاسی ورودی ۹۹۱ کاردانی کسب و کار ورودی ۹۹۱ کاردانی امورفرهنگی ورودی ۹۹۱ کاردانی روابط عمومی ورودی ۹۹۱ کاردانی فرش دستباف ورودی ۹۹۱ کاردانی معماری داخلی ورودی ۹۹۱ کارشناسی نقاشی ورودی ۹۹۱ کارشناسی گرافیک ورودی ۹۹۱ کارشناسی برنامه ریزی ورودی ۹۹۱ کارشناسی طراحی فرش ورودی ۹۹۱ کارشناسی تجاری...

لیست دروس ارائه شده ورودی ۹۹۱ ( ۱۳۹۹-۱۴۰۰ ترم اول )بر اساس رشته تحصیلی در نیمسال دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰

قابل توجه کلیه دانشجویانی که در ترم جاری (۹۹۲) دروس آزمون متمرکز اخذ کرده اند !! برای این دسته از دانشجویان اجباری است که تا ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۸ تیر حتما یک مرتبه وارد سامانه آزمون متمرکز به آدرس  https://examuast.ir شده و حتما در آزمون نظرسنجی شرکت کنند تا در صورت وجود...

اطلاعیه بسیار مهم و فوری در مورد آزمون های متمرکز ترم دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰

سقف تعداد واحد تابستان ۶ واحد درسی می باشد. (٢ واحد کارورزی+۴ واحد از دروس عمومی و مهارت مشترک) تذکر: امکان اخذ دو درس از گروه معارف بصورت همزمان امکانپذیر نمی باشد. دانشجویان فارغ التحصیل که فقط ۸ واحد باقیمانده برای فارغ التحصیلی دارند می توانند ۸ واحد درسی خود را در تابستان اخذ نمایند....

نکات مهم پیش از انتخاب واحد :

ورودی ۹۸۱ کاردانی گرافیک۹۸۱ کاردانی عکاسی ۹۸۱ کاردانی کسب و کار ۹۸۱ کاردانی نقاشی ورودی ۹۸۱ کاردانی امورفرهنگی ورودی ۹۸۱ کاردانی معماری داخلی ورودی ۹۸۱ کارشناسی نقاشی ورودی ۹۸۱ کارشناسی گرافیک ورودی ۹۸۱ کارشناسی مدیریت برنامه ریزی فرهنگی ورودی ۹۸۱ کارشناسی تجاری سازی ورودی ۹۸۱ کارشناسی معماری داخلی ورودی ۹۸۱ کارشناسی مدیریت تجاری سازی ورودی...

لیست دروس ارائه شده نیمسال تابستان ۱۳۹۹-۱۴۰۰ برای انتخاب واحد

کلیه دانشجویان ورودی ۹۸۱ موظف هستند بر اساس دروس ارائه شده برای آن ها انتخاب واحد خود را انجام دهند . ورودی ۹۸۱ کاردانی فرش ۹۸۱ کاردانی گرافیک۹۸۱ کاردانی عکاسی ۹۸۱ کاردانی کسب و کار ۹۸۱ کاردانی نقاشی ورودی ۹۸۱ کاردانی امورفرهنگی ورودی ۹۸۱ کاردانی معماری داخلی ورودی ۹۸۱ کارشناسی نقاشی ورودی ۹۸۱ کارشناسی گرافیک...

لیست دروس ارائه شده بر اساس رشته تحصیلی در نیمسال دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰ (بروزرسانی ۲)