دانشگاه علمی کاربردی واحد47تهران

معرفی مدیر گروه های مرکز

دکتر افسر افشاری نادری

مدیرگروه رشته امور فرهنگی و روابط عمومی

دکتری تخصصی برنامه ریزی فرهنگی ایمیل:os_naderi@yahoo.com

دکتر ژیلا رسام عربزاده

سرپرست گروه رشته فرش دستبافت

دکتر سیما ویسی نژاد

مدیر گروه رشته تدوین و تامین منابع درسی

دکتری مدیریت منابع انسانی Visi.Sima7@Gmail.com

دکتر غلامرضا سعیدی

مدیر گروه رشته کارآفرینی و مهارت مشترک

دکتری رشته مدیریت کار آفرینی و مدیریت دولتی ایمیل: R.saeidi47@yahoo.com

دکتر زهره حسین زادگان

مدیر گروه مدیریت کسب و کار تبلیغات تجاری

مهسا پرتویی نیا

مدیر گروه رشته عکاسی

سیما انصاری جعفری

مدیر گروه رشته گرافیک و نقاشی

کارشناسی ارشد رشته نقاشی دانشگاه شاهد S_ansary_art@yahoo.com

مهندس یاسمن احمدی فرد

سرپرست گروه رشته معماری