دانشگاه علمی کاربردی واحد47تهران

نشریه انجمن های علمی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۷ تهران

مطالب درج شده در نشریهصرفا نظریات و دیدگاه های نویسندگان محترم بود و نشریه هیچ مسوولیتی در قبال دیدگاه نویسندگان ندارد.

اقتصاد فرهنگ و هنر

نشریه اندیشه جامع

نشریه داخلی انجمن های مرکز علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۷ تهران

شماره بیستم

دانلود

پاتوغ۲

نشریه اندیشه جامع

نشریه داخلی انجمن های مرکز علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۷ تهران

شماره نوزدهم

دانلود

پاتوغ

نشریه اندیشه جامع

نشریه داخلی انجمن های مرکز علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۷ تهران

شماره هجدهم

دانلود

ویژه نامه قومیت

نشریه اندیشه جامع

نشریه داخلی انجمن های مرکز علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۷ تهران

شماره هفدهم

دانلود

محیط زسیت

نشریه اندیشه جامع

نشریه داخلی انجمن های مرکز علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۷ تهران

شماره شانزدهم

دانلود

اندیشه جامع

نشریه اندیشه جامع

نشریه داخلی انجمن های مرکز علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۷ تهران

شماره پانزدهم

دانلود