دانشگاه علمی کاربردی واحد47تهران

نمایشگاه دفاع مقدس

زمان:یکشنبه۱۵ مهرماه۹۷

دانشجویان رشته مدیریت امور فرهنگی

3